Adestramento en habilidades de autocontrol emocional

eye

Adestramento en habilidades de autocontrol emocional: Trata de desenvolver nos usuarios a capacidade para afrontar adecuadamente situacións causantes de malestar e fomentar unha sensación de competencia persoal que lles permita o afrontamiento de situacións estresantes da vida cotiá. Para iso, a través de diferentes módulos, desenvólvese nos participantes habilidades de auto observación dos elementos que lles producen algunha tensión e/ou malestar na súa vida cotiá, dótaselles das estratexias que lles permitan afrontar as situacións, e os seus efectos molestos, que producen os síntomas de ansiedade/medos, depresión, ideas obsesivas/condutas compulsivas, agresividade, síntomas psicóticos (delirios e alucinacións); e desenvólvense habilidades de avaliación das propias actuacións de afrontamiento e de corrección daquelas que resulten inadecuadas, dirixíndolles cara a outras máis axustadas aos fins que se pretenden.
 
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras