Programa

O CRPL de AFAES ofrece un servizo de atención aos usuarios que se desenvolve en diferentes programas:

 

Actividades da vida diaria: Trátase da intervención nas áreas do comportamento relacionadas co autocuidado, a competencia persoal, planificación económica, os hábitos de alimentación e de coidados xerais da saúde, co obxectivo de aumentar a independencia e a autonomía en aspectos considerados básicos e cotiáns. Ademais auméntase a autonomía doméstica do usuario, apoiando deste xeito ao mantemento ou reincorporación da persoa na súa contorna. Inclúe o taller de Cociña.

 

Psicomotricidade e Actividade física: Os seus obxectivos son o desenvolvemento das posibilidades motrices, expresivas e creativas a partir do corpo (o movemento, a postura, a acción e o xesto), dominar a coordinación e o control dinámico xeneral do propio corpo e ter unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. Ademais de adecuar hábitos de exercicio físico (moi necesarios polos efectos da medicación e a apatía), incorpora elementos de expresión corporal (útiles como adestramento previo ás habilidades sociais ou á percepción de emocións no adestramento en autocontrol). Inclúe actividades de piscina e fútbol sala.

 

Psicoeducación e prevención de recaídas: trátase das intervencións encamiñadas a que o usuario tome conciencia da súa enfermidade, explicar o diagnóstico, síntomas, causas, fases da enfermidade, identificación de pródromos e factores de risco e protección; explicar o tratamento psicofarmacológico (efectos terapéuticos e adversos, afrontamiento dos efectos secundarios, etc.) para aumentar a adherencia a devandito tratamento; e adestrar ao usuario a utilizar adecuadamente os recursos sanitarios dispoñibles para evitar un mal uso, infrautilización ou abuso destes. Inclúe a actividade de toma supervisada de medicación para aqueles usuarios nos que se valora dificultades na adherencia ao tratamento psicofarmacológico.

 

Rehabilitación cognitiva: A través de talleres específicos, de actividades individualizadas e, de forma transversal, nos diferentes talleres ocupacionais/pre-laborais, este programa trata de: paliar os déficit cognitivos mediante a aprendizaxe de estratexias compensatorias; mellorar as capacidades iniciais do procesamiento de información -atención- (mediante tarefas de distinción entre o esencial e o irrelevante, orientación adecuada da atención, mantemento da concentración) que están na base de dificultades noutras áreas; incrementar a capacidade dos suxeitos para planificar e secuenciar accións da súa vida diaria (funcións executivas); reducir as repercusións negativas que sobre o funcionamento cotián producen as alteracións cognitivas; e mellorar as capacidades cognitivas superiores (mediante tarefas de formación de conceptos, abstracción, clasificación de eventos en clases e categorías, desenvolvemento de estratexias de procura de conceptos). Dentro das actividades encamiñadas á estimulación cognitiva, inclúese o taller de actualidade, o taller de alfabetización, o taller do euro e o taller de pensamento-linguaxe-atención-memoria.

 

Adestramento en habilidades sociais: Entre os obxectivos a conseguir por parte dos usuarios deste programa destaca o: aprender a detectar a comunicación non verbal; desenvolver modos efectivos de comunicarse, obter información e pór en práctica unha forma adecuada de iniciar, manter e acabar conversacións; aprender a facer peticións tanto a persoas estrañas como a coñecidos; ser capaces de dicir todo aquilo que se pensa e sente dunha forma na que non se dane ao outro; ser capaces de facer e recibir críticas; saber afrontar situacións de hostilidade; aprender a chegar a situacións negociadas cando se xeran conflitos; aprender a detectar pensamentos automáticos que interferen nunha correcta comunicación; e desenvolver interaccións adecuadas con descoñecidos, persoas de diferente status e do sexo oposto.

 

Integración social e comunitaria: Preténdese que o enfermo con patoloxía mental severa e crónica, ante todo persoa, use e goce de forma autónoma dos recursos da comunidade como calquera outro cidadán, xa que debido ás dificultades que ten de acceso aos mesmos (pola tendencia que ten ao illamento social) está en desvantaxe en canto a unha utilización adecuada, polo que tratamos de atender a resolución daqueles conflitos ou problemas que lle poida ir xurdindo. Tamén se pretende que a persoa con enfermidade mental poida ter un rol de competencia social en cada un dos contextos e redes sociais onde se desenvolve: amigos, traballo e vivenda, e así ser cidadán de pleno dereito. Utilizando para iso espazos fóra dos recursos protexidos, achegándolle aos recursos dirixidos á poboación en xeral e desenvolvendo as habilidades sociais e de integración na comunidade, xa que é unha forma idónea para que os usuarios tomen contacto directo, tendo a oportunidade de polas en práctica en novos ambientes de aprendizaxe; e por outra banda tamén pretendemos promover a educación transversal ao resto da poboación, para comezar a erradicar a estigmatización existente ao redor da enfermidade mental, brindándolles a posibilidade de ser recoñecidos cunhas connotacións positivas.

 

Adestramento en habilidades de autocontrol emocional: Trata de desenvolver nos usuarios a capacidade para afrontar adecuadamente situacións causantes de malestar e fomentar unha sensación de competencia persoal que lles permita o afrontamiento de situacións estresantes da vida cotiá. Para iso, a través de diferentes módulos, desenvólvese nos participantes habilidades de auto observación dos elementos que lles producen algunha tensión e/ou malestar na súa vida cotiá, dótaselles das estratexias que lles permitan afrontar as situacións, e os seus efectos molestos, que producen os síntomas de ansiedade/medos, depresión, ideas obsesivas/condutas compulsivas, agresividade, síntomas psicóticos (delirios e alucinacións); e desenvólvense habilidades de avaliación das propias actuacións de afrontamiento e de corrección daquelas que resulten inadecuadas, dirixíndolles cara a outras máis axustadas aos fins que se pretenden.

 

Formación e orientación laboral: reúne o conxunto de actuacións deseñadas para que os usuarios adquiran coñecementos e habilidades necesarias para que se desenvolva a súa capacidade laboral. De forma máis detallada, os obxectivos a conseguir son:

  • Dotar aos usuarios das habilidades socio-laborais para desenvolverse no mundo do traballo, favorecendo o desenvolvemento de recursos persoais, sociais e comportamentales que lles preparen e capaciten para acceder e manterse nun emprego.
  • Favorecer a inserción laboral no emprego ordinario prioritariamente, no seu caso no emprego protexido (Centros especiais de emprego). Articular e organizar os contactos cos dispositivos de formación profesional.

Para dar conta de devanditos obxectivos e áreas de intervención desenvólvense actividades de orientación vocacional, adestramento en técnicas de procura de emprego, adestramento en asertividad laboral e adestramento en axuste laboral, ademais de diferentes talleres pre-laborais ou formativos, incluindo o obradoiro de informática.

 

Talleres ocupacionais: Partindo da distinción entre actividades ocupacionais (as que están deseñadas a medida das posibilidades do usuario) e actividades de rehabilitación laboral (as que adaptan as capacidades do usuario ás esixencias do traballo), os talleres postos en marcha poden chegar a cumprir unha dobre finalidade (tendo en conta o tipo de taller e os obxectivos do programa individualizado de rehabilitación de cada usuario):

  • Os usuarios atopan a través da actividade proposta (máis ou menos dirixida): unha forma de ocupar o tempo en algo que elaboran por si mesmos; un espazo onde poder relacionarse, compartir e participar conxuntamente nunha tarefa común; e un contexto onde poder ir asumindo unha estructuración do tempo diario máis normalizada.
  • Capacita aos usuarios para, nun futuro, poder asumir unha tarefa máis comprometida no marco da actividade laboral (emprego protexido ou libre).

Os talleres que actualmente ofrece a asociación son os seguintes: abelorios e fieltro, papel reciclado, manualidades, debuxo e pintura, encadernación e biblioteca musical.

 

Respiro familiar/Lecer e tempo libre: A asociación participa no programa de lecer e tempo libre e respiro familiar “Coidamos de ti” proposto por FEAFES/FEAFES-Galicia cos obxectivos de: aliviar aos coidadores non profesionais da sobrecarga de atención directa, que lles posibilite a realización de actividades que non poden desenvolver habitualmente; ofrecer alternativas á rutina familiar para mellorar o clima cotián a posteriori; e ofrecer aos usuarios programas personalizados de lecer activo normalizado, que lles sirva para mellorar a adopción de estilos de vida saudables e que potencien o seu nivel de autoestima, de autonomía, das habilidades da vida diaria e as súas condutas adaptativas. Inclúe programas vacacionais, excursións, estancias nunha casa de respiro familiar e campionatos de fútbol sala (con outros CRPS de Galicia). Ademais particípase en actividades normalizadas e puntuais que promova a contorna máis próxima (exposicións, visitas a museos, ciclos de cine, etc.).

 

Atención a familias: Ofrécese ás familias dos usuarios información, formación, asesoramento e apoio a fin de mellorar a súa capacidade de manexo e convivencia co seu familiar e contribuír a mellorar a situación e calidade de vida da propia familia. Así mesmo busca implicar á familia como un recurso activo no proceso de rehabilitación e integración do usuario do centro.

 

Atención domiciliaria: O seu obxectivo é prestar apoio e axuda á persoa con enfermidade mental na súa contorna máis próxima para conseguir o máximo de independencia e autonomía. A atención domiciliaria está destinada, maioritariamente a persoas con enfermidade mental crónica, que presentan déficit no coidado persoal, na organización doméstica e/ou en situación de illamento e pasividade importante. Tamén se intervén cos familiares para reforzar o seu labor educativo e terapéutica e dotarlles de estratexias de afrontamiento nas situacións conflitivas.

 

 
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras